ต้นกล้า PLC

เอกสารต้นกล้า PLC : แรกเริ่มร่างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นผลผลิตในช่วงต้นของการทำงานในโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยนำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ มานำเสนอ โดยในขณะนี้ทั้ง 5 โรงเรียนกำลังเรียนรู้ ในการค้นหาจุดร่วมในการพัฒนาผู้เรียน สร้างแนวทางการหนุนเสริมการทำงานให้เหมาะสม หาวิธีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูที่เหมาะสมกับลีลาการเรียนรู้ พื้นฐานความรู้ และบุคลิกภาพของครูแต่ละคน ผู้จัดทำเอกสาร ฉบับนี้คาดหวังว่าเอกสารนี้จะทำให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ ใช้เป็นแนวทางการทำงานสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อไป
คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกลไก และแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ทำให้มีข้อมูลสำคัญในการจัดทำเอกสารฉบับนี้โดยเฉพาะนายแพทย์ สุภกร บัวสาย คณะทำงานของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณสุดา
สิริรังธศรี และ อาจารย์ชำนาญ ม่วงศักดิ์ศรี ที่สำคัญคือ คณะทำงานของ 5 จังหวัด ทั้งในส่วนคณะทำงานของจังหวัด และ โรงเรียนนำร่อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

พฤศจิกายน 2558

***ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง***

Visitors: 11,141