9 วิถี สร้างครูสู่ศิษย์

          หัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนคงไม่สามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนได้ หากมิได้พัฒนาการเรียนรู้ของครูควบคู่กันไป

          เอกสารฉบับนี้ได้นาเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะทางานพัฒนาครูที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน” สนับสนุนโดยสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทางานได้มีข้อมูลแนวคิดและแนวทางดังกล่าวเป็นต้นทุนทางความคิดในการออกแบบกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับสถานศึกษา ตามแนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป


          อย่างไรก็ดี สิ่งสาคัญคงมิได้อยู่ที่การตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด หากแต่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนผสมผสานแนวทางการพัฒนาครูที่ได้เสนอแนะไว้นี้ให้มีความกลมกล่อมพร้อมใช้สอดรับกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาและแต่ละพื้นที่ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย จุดเน้น และต้นทุนทางทรัพยากรที่แตกต่างกัน


บังอร เสรีรัตน์ ชาริณี ตรีวรัญญู และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์
บรรณาธิการ
กรกฎาคม 2558


Visitors: 11,141