จดหมายสานปัญญา

สานปัญญาเป็นจดหมายข่าวที่ทาง สสค จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของจังหวัดปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจังหวัดแห่งการแห่งเรียนรู้ทั้ง 5 จังหวัดในโครงการติดตามสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นหนึ่งในจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ จึงได้มีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับ PLC และ การทำงานของ 5 จังหวัดในจดหมายข่าวสานปัญญา ซึ่งได้มีการคัดเลือกฉบับที่มีข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
**ท่านสามารถดาวน์โหลดดังเอกสารดัานล่าง**

Visitors: 11,142