ดำเนินการในช่วงเดือน 1 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559

กิจกรรม
การทำงานระยะที่ 1 : สิงหาคม-พฤศจิกายน 2558
1. ประชุมกำหนดแนวคิด แนวทางในการติดตามสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบกลไก และแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับ จังหวัด
2. จัดทำเครื่องมือและเอกสารเพื่อใช้ในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ทั้งความก้าวหน้าการเกิดกลไก ระบบข้อมูล นวัตกรรมด้านต่าง ๆ และปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ได้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลงพื้นที่ จังหวัดละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ ติดตามและให้คำปรึกษาแก่ทีมพัฒนาครูของจังหวัด และประมวลแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัดและโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงงาน และเผยแพร่ผลงาน
4. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทางไกลผ่านเครื่องมือสื่อสารได้แก่ อีเมลล์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการทำงาน ระยะที่ 1 และปรับแนวทาง
การทำงานให้เหมาะสม ระยะที่ 2
6. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน บทเรียน และองค์ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการประชุม จดหมายข่าว เอกสาร เว็ปไซต์ ฯลฯ

 


การทำงานระยะที่ 2 : ธันวาคม 2558-กรกฎาคม2559
1. ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ ติดตามและให้คำปรึกษาแก่ทีมพัฒนาครูของจังหวัด และประมวลแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานของคณะทำงานระดับจังหวัดและโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงงาน และเผยแพร่ผลงาน
2. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทางไกลผ่านเครื่องมือสื่อสารได้แก่ อีเมลล์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการทำงาน ระยะที่ 2
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการประชุม เอกสาร เว็ปไซต์ ฯลฯ
5. จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอกระบวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูระดับจังหวัด
ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ 1 จังหวัด (สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณะ)
6. ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการระดับจังหวัดและภาพรวม
7. สรุปผลการติดตามสนับสนุนโครงการ

 

Visitors: 11,140