พื้นที่การทำงาน/กลุ่มเป้าหมาย

1 จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน อำนาจเจริญ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
2 โรงเรียนนำร่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 45 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดน่าน 5 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ 9 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 13 โรงเรียน โรงเรียนในสุราษฎร์ธานี 12 โรงเรียนและ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 6 โรงเรียน

Visitors: 11,141