วัตถุประสงค์ของโครงการ

1   เพื่อติดตาม ส่งเสริมการเรียนรู้ และ หนุนเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 จังหวัดเป้าหมาย ให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการในภาพรวม

2   เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะทำงานพัฒนาครูระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3   เพื่อประมวลนวัตกรรม ถอดบทเรียน และเผยแพร่ข้อมูลผลการพัฒนาครูของจังหวัด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการพัฒนาระบบกลไก และแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของจังหวัด

4   เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการสนับสนุนโครงการด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถป้องกันปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและความล่าช้าในการดำเนินงาน

Visitors: 11,142