จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีบริบทที่มีความแตกต่างกันทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ในแต่ละพื้นที่ จึงมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลาย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนครราชสีมา โดยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาครูจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3   เทคโนธานี  อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา บุคลากรที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็นมาจากนักการศึกษาทุกสังกัด ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมาทั้ง 7 เขต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 สำนักงานการศึกษาเอกชน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ พบว่า

การอบรมและพัฒนาครูไม่สอดคล้องกับความต้องการ เมื่ออบรมพัฒนาไปแล้วขาดการติดตาม ภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมีมากเกินไป ครูปัจจุบันไม่มุ่งมั่นหรือไม่รับผิดชอบในการสอนเท่าที่ควร ครูสอนโดยไม่มีการเตรียมการสอน ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกและไม่ตรงตามความถนัด อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม ครูยังเข้าถึงเทคโนโลยีในการสอนน้อย ยังใช้เทคนิคการสอนแบบเดิมๆ ครูขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูขาดความรู้ด้านการวัดผลประเมินผลและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ครูต้องทิ้งห้องเรียนเนื่องจากต้องไปอบรมในเวลาที่มีการเรียนการสอน และการจัดอบรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรงตามความต้องการในการพัฒนาของครู   

จากผลการระดมความคิดดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมา จึงด้กำหนดแนวทางการพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวางระบบการทำงาน เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครูดีเด่น/ครูเชี่ยวชาญ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ควบคู่กับการจัดทำเว็ปไซต์ศูนย์พัฒนาครูจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ กลไก  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน และพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนนำร่อง

รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1 

โมเดล PLC และสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2


  • 0plc korat model - 120x240cm-01.jpg
    จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการขยายผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ไปยังโรงเรียนแกนนำทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ได้แก่1.โรงเรียนจุรีพันธ์2. โรงเรียนบ้านหนองมะค่า3. โรงเรียนจระเข้หิน4. โรงเรียน...

  • korat.jpg

ประมวลภาพการทำงานของจังหวัด

การประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงาน กำหนดการเยี่ยมเยียนหนุนเสริมระยะที่ ๒ 

การเสริมหนุน เยี่ยมเยือน เสริมกำลังใจ 

โรงเรียนหนองมะค่า 

โรงเรียนหนองมะค่า 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

 

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 

 

 

โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

 

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

 

 

โรงเรียนบัวลาย

 

โรงเรียนบัวลาย

 

โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

 

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว

โรงเรียนบ้านแก่นท้าว

 

โรงเรียนท่าช้าง

โรงเรียนท่าช้าง

 

 

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

 

โรงเรียนเทศบาลตลาดแค

 

 

 

 

ประชุมปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
26 พฤศจิกายน  2558

 

 
     

ประชุมเพื่อสรุปผลการเยี่ยมเยียนหนุนเสริม เติมเต็ม ระยะที่ 2 และวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ 6-10

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
 
     

15 มีนาคม

             .         .. 

                           

                            

                             

                              

                              

                                

                                

                                 

 

การเสริมหนุน เยี่ยมเยือน เสริมกำลังใจ 

                           

                             

                             

                                

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน 

18 มีนาคม 2559 

 

                           

                                  

              

               

                             

                                

                                

                       

การประชุมสรุปผลการดำเนินการ 

วันที่ 31 มีนาคม 2559

                                           

                                         

                                          

                                          

                                          

                                           

Visitors: 11,141