จังหวัดน่าน

จากการระดมความคิดเห็นของครูในจังหวัดน่าน ซึ่งมีตัวแทนครูที่มาจากหลายสังกัด ประกอบด้วยครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ น่าน เขต 2 ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และครูสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1) คุณลักษณะเด็กน่านที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ มีความสุข

2) ) ลักษณะของครูที่คาดหวังของครู ครูสอนเก่ง สอนดี และมีความสุข

3)  สถานการณ์เกี่ยวกับครูและการพัฒนาครูในปัจจุบันนั้น ครูมีความเห็นว่าภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนมาก ขาดทักษะในการผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนรู้บ่อย ขาดเทคนิคการสอน ครู 1 คน สอนมากกว่าหนึ่งห้องเรียน/ชั้นเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก) ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาครู โดยการ อบรม สัมมนา มักไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู

4) แนวทางในการพัฒนาครูให้เป็นครูตามที่คาดหวังไว้นั้น ควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อเทคโนโลยี การผลิตสื่อ การสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การวิจัย   ในชั้นเรียน พัฒนาการสอนโดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด พัฒนาการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ พัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น/เป้าหมาย ที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาระบบการนิเทศติดตามให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม การนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร สร้างเครือข่ายครูในจังหวัดน่าน

จากหลักการและเหตุผลตลอดจนข้อมูลการระดมความคิดข้างต้นดังกล่าว จังหวัดน่านจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาครูโดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันจากนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในจังหวัดที่ถูกจัดระบบพร้อมสำหรับการเรียนรู้ อีกทั้งพัฒนาครูทั้งโรงเรียนโดยนำแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้โดยครอบคลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับและทุกสังกัด เพื่อให้การพัฒนาครั้งนี้ตอบสนองสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของจังหวัดน่าน

รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2

โมเดล PLC และสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2


  • 0 PLC_Nan 60X120.jpg
    จังหวัดน่าน ได้มีการขยายผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ไปยังโรงเรียนแกนนำทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 2. โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 3. โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ...

  • nan.jpg

ประมวลภาพการทำงาน 

14 ธันวาคม 2559

กิจกรรมเยี่ยมเยือนชื่นชม หนุนเสริมเติมพลังรอบ 2

22 ธันวาคม 2559

 

 

เยี่ยมเยือน เสริมพลังโรงเรียน

 

 

16  กุมภาพันธ์

                                 

                                    

                                       

                                   

25 มีนาคม

                     

                     

                    

                     

                     

                      

Visitors: 11,140