จังหวัดอำนาจเจริญ

จากข้อมูลการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครูสอนดีที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กลุ่มผู้แทนชุมชน และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสรุปดังนี้

1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนควรสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้ง 12 ประการ

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนนั้นผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมีความคิดเห็นว่าครูผู้สอนควรมีคุณลักษณะสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในส่วนที่เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ง 5 ด้าน 9 ข้อ ทั้งด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและด้านที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคมซึ่งผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างก็มีความคิดเห็นว่า หากครูผู้สอนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้ง 5 ด้าน 9 ข้อดังกล่าวก็จะสามารถร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนนั้น ควรพัฒนาครูผู้สอนให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนอย่างแท้จริง โดยใช้ข้อมูลที่สอบถามจากครูผู้สอนในแต่ละพื้นที่โดยตรง นอกจากนี้ควรปลดล็อกในการที่ครูต้องใช้เวลาเตรียมตัวรับการประเมินต่างๆให้น้อยลง เพื่อให้ครูผู้สอนมีเวลาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมากขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินทางการศึกษามากยิ่งขึ้น  จึงนำไปสู่การพัฒนาโครงการการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น

การรายงานผลการดำเนินการระยะที่ 1 

โมเดล PLC และสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2


  • 0 ป้ายไวนิล PLC จ120X240.jpg
    จังหวัดอำนาจเจริญ มีโรงเรียนแกนนำที่ร่วมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนดงมะยาง 2. โรงเรียนเจริญวิทยา 3. โรงเรียนเทศบาล1วัดเทพมงคล 4. โรงเรียนบ้านคำ...

  • amnot.jpg
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

ประมวลภาพการทำงาน

12  มีนาคม

           

                

16  กุมภาพันธ์

                

Visitors: 11,142