จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จากการระดมความคิดเห็นมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสยามธานี ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการครู และผู้เกี่ยวข้อง ได้พบข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนบางส่วนขาดอุดมการณ์และจิตวิญญาณ                  ความเป็นครู ขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครูรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ ไม่เสียสละ ขาดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  ครูไม่มีความรู้ตรงตามสาขาที่ขาดแคลนของโรงเรียน 

2. ด้านผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญในงานวิชาการ ขาดการนิเทศ กำกับและติดตามภายในสถานศึกษา ไม่สามารถบูรณาการงานต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันได้ ผู้บริหารบางส่วนไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี กระบวนการคัดเลือกครูและการพิจารณาย้ายครูไม่คำนึงถึงความเหมาะสม

 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาแผนพัฒนาครูของจังหวัดบนแนวคิดสำคัญคือการใช้โรงเรียนและพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาแบบรวมพลัง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การทำงานบนฐานข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้าน  การพัฒนาตัวอย่างการจัดระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นรูปธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศเชิงบวกที่เป็นมิตร เพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อให้ได้ครูพันธุ์ใหม่ คือ  ครูดีศรีสุราษฎร์  ที่มีความเก่งและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ซึ่งเป็นการสร้าง เอกลักษณ์ของครูสุราษฎร์ธานี

 

%MCEPASTEBIN%

การนำเสนอผลการดำเนินการระยะที่ 1 

โมเดล PLC และสรุปผลการดำเนินงานระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฏร์ธานี


  • 0 แผน80X120.jpg
    จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้มีการขยายผลการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ไปยังโรงเรียนแกนนำทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนควนสูง 2. โรงเรียนควนเนียง 3.โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 4. โรงเรีย...

  • surat.jpg

ประมวลภาพการทำงาน

การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการในรอบ 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

การเยื่ยมเยือน เสริมหนุน และเติมเต็ม โรงเรียนแกนนำ

การประชุมสรุปผลการเยียมเยือน เสริมหนุน และเติมพลัง โรงเรียนแกนนำ

6  เมษายน

                    

                             

                        

20 เมษายน

                                  

22 เมษายน

                               

                          

24 กุมภาพันธ์

                             

                   

Visitors: 11,140