จังหวัดเชียงใหม่

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาครูจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ พบข้อมูลสภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูและแนวทางในการพัฒนาครูตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. กลุ่มครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ เสนอแนะให้มีการจัดเสวนาให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจเด็กด้อยโอกาส จัดหลักสูตรการสร้างวิญญาณความเป็นครู การพัฒนาจิตสำนึกของครูในการดูแลนักเรียน 24 ชั่วโมง ควรพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบกรณีศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร ควรส่งเสริมให้ครูยุคใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีศิลปะในการสอน 

2. กลุ่มครูระดับการศึกษาปฐมวัย เสนอแนะให้มีผู้รู้ในการให้คำแนะนำ (coach) การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลโดยการเปิดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสำหรับครูระดับปฐมวัย การสร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)

3. กลุ่มครูโรงเรียนทั่วไป เสนอแนะให้พัฒนาด้านจิตวิญญาณของความเป็นครู พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัด       การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง และการออกข้อสอบตามแนวของ PISA

แนวคิดจากการระดมความคิดของผู้เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครู โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        เป็นการรวมตัวร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ ร่วมกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา พี่เลี้ยงทั้งในและภายนอกสถานศึกษา  บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีเป้าหมายและภารกิจร่วมกันที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

การนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 1 

โมเดล PLC และ สรุปผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2


  • 0 ไวนิลจังหวัด+picture120X240 .jpg
    โรงเรียนแกนนำของโรงเรียนเชียงใหม่มีจำนวน 6 โรงเรียนได้แก่1. โรงเรียนเทศบางหางดง2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่3. โรงเรียนสันป่าตอง4. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร5. ศูนย์เด็กเล็ก...

  • chan.jpg

ประมวลภาพการทำงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน

           

การฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 8 - 9 สิงหาคม 2558

       

Visitors: 11,141