คลังความรู้

คลังความรู้  เป็นส่วนในการนำเสนอองค์ความรู้ ที่จะสนับสนุนการทำงานของจังหวัดแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย จดหมายข่าว "สานปัญญา" หนังสือ 9 วิถีจากครูสู้ศิษย์  หนังสือต้นกล้า PLCและบทความอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง


  • สานปัญญา.jpg
    สานปัญญาเป็นจดหมายข่าวที่ทาง สสค จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของจังหวัดปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจังหวัดแห่งการแห่งเรียนรู้ทั้ง 5 จังหวัดในโครงการติดตามสนับสนุนส่งเสริมก...

  • 9 .jpg
    หัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้เรียนคงไม่สามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนได้ หากมิได้พัฒนาการเรียนรู้ของครูควบคู่กันไป เอกสารฉบับนี...

  • ต้นกล้า.jpg
    เอกสารต้นกล้า PLC : แรกเริ่มร่างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นผลผลิตในช่วงต้นของการทำงานในโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย...

  • TEACHERS as LEARNERS เป็นรายการที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ โดยหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ซึ่งที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ...
Visitors: 11,142