จังหวัดแห่งการเรียนรู้

1 จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน อำนาจเจริญ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ 

2 โรงเรียนนำร่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 45 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดน่าน 5 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ 9 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 13 โรงเรียน โรงเรียนในสุราษฎร์ธานี 12 โรงเรียนและ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 6 โรงเรียน


 • k0.jpg
  จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีบริบทที่มีความแตกต่างกันทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ในแต่ละพื้นที่ จึงมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลาย เพื่...

 • a1.jpg
  จากข้อมูลการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ...

 • s1.jpg
  จากการระดมความคิดเห็นมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสยามธานี ได้แก่ ผู้...

 • n1.jpg
  จากการระดมความคิดเห็นของครูในจังหวัดน่าน ซึ่งมีตัวแทนครูที่มาจากหลายสังกัด ประกอบด้วยครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ น่าน เขต 2 ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรม...

 • 0.jpg
  ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาครูจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่พบข้อมูลสภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียน...
Visitors: 11,140