วัตถุประสงค์ของโครงการ

1   เพื่อติดตาม ส่งเสริมการเรียนรู้ และ หนุนเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 จังหวัดเป้าหมาย ให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการในภาพรวม

2   เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะทำงานพัฒนาครูระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3   เพื่อประมวลนวัตกรรม ถอดบทเรียน และเผยแพร่ข้อมูลผลการพัฒนาครูของจังหวัด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการพัฒนาระบบกลไก และแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของจังหวัด

4   เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการสนับสนุนโครงการด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถป้องกันปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและความล่าช้าในการดำเนินงาน


  • 1 เพื่อติดตาม ส่งเสริมการเรียนรู้ และ หนุนเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5 จังหวัดเป้าหมาย ให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เ...

  • 11.jpg
    1 จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน อำนาจเจริญ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ 2 โรงเรียนนำร่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ...

  • Calendar1.png
    ดำเนินการในช่วงเดือน 1 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559

  • logo.jpg3.jpg
    สีชมพู หมายถึง ทีมส่วนกลางที่มีศูนย์รวมใจเดียวกัน นั่นคือ การเป็นลูกของ รัชกาลที่ 5 สีเขียว หมายถึง สสค. ที่เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละจังหวัด สีน้ำตาล หมายถึง ทีมจังหวัด...
Visitors: 11,140