หน้าแรก

          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกลไก และแนวทางการหนุนเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนขึ้นโดยเน้นให้จังหวัดที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินงาน ประกอบด้วยจังหวัดน่าน อำนาจเจริญ นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี  และเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีกลไกการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ สนใจและมีความพร้อม

          การดำเนินงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาคุณภาพครู มีหน่วยจัดการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนครูในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับพื้นที่  ซึ่งจังหวัดเป้าหมายได้ดำเนินการแผนพัฒนาครูของจังหวัดที่มีเป้าประสงค์สำคัญ 2 ประการ ประกอบด้วย

          1) เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับโรงเรียน

          2 ) ครูเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน เทคนิควิธีสอน และ/หรือแนวทางพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ/หรือการพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู

 

           เพื่อให้การพัฒนาครูใน5 จังหวัดให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาครูและเกิดผลตามที่กำหนด สสค. จึงสนับสนุนให้มีระบบติดตาม สนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หนุนเสริมเติมพลังช่วยเหลือแก้ปัญหาแบบกัลยาณมิตร สนับสนุนให้เกิดการถอดบทเรียน  เผยแพร่บทเรียนผ่านสื่อ/ช่องทางหลากหลาย สนับสนุนให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวางและมั่นคงตลอดจนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน

 

VTR: การดำเนินการของโครงการฯ

VTR : การพัฒนาครูด้วย PLC กรณ๊ตัวอย่าง  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประมวลภาพการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 2 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2559


                        

Visitors: 11,141